20 Ocak 2022
Ali GEZGİNCİ

Ümit Özdağ tarafından kaleme alınan “ Yeniden Türk Milliyetçiliği”, Türk Milliyetçiliğinin içinde bulunduğu sorunlara çözüm aramak için 2004 yılında Yedinci Bin Yıl Yayınları tarafından basılmış bir eserdir. Yaklaşık otuz bölümden oluşan eserimizde yazarın asıl vurgulamak istediği, Türk milliyetçiliğinin radikal bir değişim geçirmesi gereğidir.

Özdağ, Türk milliyetçiliğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin kurtarıcısı olarak görmektedir. Bundan dolayı da içinde bulunduğu köhnemişlikten kurtulup çözüm odaklı ve gerçekçi olmak zorundadır. Eser boyunca Türk milliyetçiliğinin yeniden 20. yüzyıldaki dinamizme kavuşması gerektiğini vurgulayan Özdağ, bunun sağlanması için Türk milliyetçilerinin programlı bir şekilde çalışmaya başlamalarını söyler. Türk milliyetçiliğinin ideolojik yapısının kendisine özgün olarak yeniden canlandırılmasının, onarılmasının ve reforma tabi tutularak dinamik, halk ile barışık ve çağın gereklilikleri karşısında hazır olan bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Yazara göre Türk milliyetçileri artık kuru bir geçmiş övücülüğünü bırakıp, bulunduğu şartları ortaya koyarak gelecek tasarımını yapmalıdır. Ayrıca Türk milliyetçileri, Türk tarihini bir bütün halinde almalı ve Türk milliyetçiliğinin mezhep merkezli bir bakış açısından kurtulması gerektiğini söylemektedir. Türk milliyetçiliğinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bilgi toplumuna dönüştürmesinden bahsederek, bilgi toplumuna dönüşmeyen toplumların 21. yüzyılda tutunamayacağı gerçeğini açıkça bildirir.

AKP’nin “milli kimlik krizi” içinde bulunduğunu bu yüzden de “ulus devletin tasfiyesi”nin gerçekleştirildiği düşüncesindedir yazarımız. Bu problemin bir sonucu olarak Türkiye’nin etnik bir mozaik olduğu efsanesi ortaya atılmıştır. Yine bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk vatandaşları arasında karşılıklı olarak inanç, bağlılık ve sadakat bağının zayıfladığını, devlet ile vatandaşın birbirinden gün geçtikçe koptuğunu gösterir. Türkiye’nin, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinden uzaklaştırılarak, federal bir yapıya dönüştürülmesi karşısında Türk milliyetçilerinin radikal bir reform ile Türk milletinin karşısına çıkması gerektiğinin önemle üzerinde durulmaktadır.

Yazar, Türk milliyetçiliğinin radikal bir reform yapması gerekliliğini bütün kitap boyunca vurgular. Bunu sadece söylemekle de kalmayıp yedi reform alanından / maddesinden oluşan bir reform programı ile desteklemiştir. Yeniden bağımsızlaşma, stratejik barış, ekonomik yeniden yapılanma gibi maddeleri başlıklar halinde açıklar. Ekonomik bağımsızlığı özellikle vurgulayan yazar, ekonomik olarak bağımsızlaşan devletlerin politik ve kültürel bağımsızlıklarına da sahip olacağını söylemektedir.

Eserde, Türk milliyetçilerinin içinde bulunduğu ahlaki çöküntüden kurtularak ahlaki bir tazelenmeye gitmesi gerektiğinin üzerinde durulması gerektiğini görüyoruz. Ayrıca artık Türk milliyetçilerinin boş sloganları bırakarak ve sıkı bir çalışma içerisine girmesi ile radikal bir reformun gerçekleşeceğini söylemektedir. Farkında olunan sorunlar karşısında şikayet etmeyi bırakarak ülkemizin bu sorunlarına çözüm bulmalı ve Türk milliyetçiliğini dinamik hale getirmenin mecburiyetinden bahsedilmektedir.

Sonuç olarak eserde genel itibariyle, Türk milliyetçilerinin artık köhnemişliği ve durağanlığı geride bırakarak 20. yüzyılda olduğu gibi yeniden 21. yüzyılın şartları içerisinde dinamik, çözüm odaklı ve gerçekçi olunması vurgulanır. Türk milliyetçiliğinin ideolojik yapısının radikal bir reform sürecinden geçerek Türk milletinin önüne çıkmasını söylemekte ve yedi reform alanı / maddesi ile bir öneri getirilir. Ümit Özdağ’ın son cümlesi ise kitabın amacını gösterir niteliktedir: Bunun için, yeniden Türk milliyetçiliği, daima Türk milliyetçiliği.

Bu kategorideki Makalelerden