2 Aralık 2022

Şahver ÇELİKOĞLU

Allah Teâlâ'yı sevmenin alâmetlerinden birisi de, O'ndan gelen belâ ve sıkıntıya râzı olduktan sonra, onu gizleyip kimseye şikâyet etmemektir. Çünkü sevgiliden gelen sıkıntı, sevenin yanında sevgilinin bir sırrıdır; ona karşı edebli davranmaktır.

Sehl (k.s) korkunç bir hastalığa yakalanmıştı. Başkalarının vücûdunda bulunan aynı hastalığı tedâvi ettiriyor ama kendi hastalığını tedâvi etmiyordu. Bâzıları bu tavrını kınayarak kendisine sebebini sordular. Sehl (k.s) cevâben: “Dosttan gelen darbe acıtmaz” dedi.

Başa gelen sevimsiz durum ve hastalıklar karşısında muhabbetin artması ve belâ ânında sevgiliyi zikretmek, gerçek sevginin bir alâmetidir. Çünkü bütün sıkıntılar aslında ona Yüce Mevlâ'sından gelen birer lütuftur. Sıkıntıda sevgiliye yakınlık vardır. Bir de ilâhî muhabbet kalbi tam olarak sardığı zaman, başa gelen bütün belâ ve musibetlerin vereceği sıkıntı azalır.

 Bunun için Allah dostlarından birisi şöyle demiştir: “Benim en sâfî, en güzel zikir hâlinde olduğum an, dertli ve üzüntülü olduğum zamanlardır.”

Yazar Hakkında:

Şahver ÇELİKOĞLU

Şahver ÇELİKOĞLU

ayyıldızŞahver Çelikoğlu, 1937 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokulu Eskişehir Tûran ve İnönü ilkokullarında okudu. San’at Enstitüsünü bitirdi. İlkokul ile aynı târihlerde, ilâhiyat ilimlerini tahsil, dînî ilimleri tedrise başladı. Zamânın ferîdi kabul edilen Hasib (Sezer) Efendi ve Said (Şentürk) Efendi’den uzun yıllar (yirmi bir yıl) özel eğitim ile Tefsir, Usûl-ü Fıkıh, Fıkıh, Akâid, Hadis, İlâhiyat ve Edebiyat ilimlerini tahsil etti. Hocalarından adı geçen ilim dallarında icâzet alan Şahver Hanım, Cüneyt (Erçin) Efendi’den Arapça’yı ikmâl ile Sumru Oktay Hanımefendi’den mûsıkî dersleri aldı Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi tarafından kendisine Hadis ve Tasavvuf dersleri icâzeti verildi. kırk yılı aşkın bir süredir, Tasavvuf, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid ve Arabiyat mevzûlarında sürdürdüğü irşad çalışmalarına hâlen kitap, tercüme ve te’lifleriyle devâm etmektedir. Yirmialtı adet yayınlanmış telif kitabı, şiir kitabı vardır.

Yazarın diğer makalelerinden: