3 Haziran 2023

Turgut GÜLER

Bugün, değişen iklîm şartları yüzünden, her memleket gibi, Türkiye’nin de su ile başı dertte. Artık, her hava raporu bülteninde içme suyu rezervlerinin yüzdeliklerini dinleme alışkanlığı edindik. İki damla yağmur düşse, baraj seviyesine bakıyoruz. Suyu isrâf etmememiz lâzım geldiğine de, bu vesîle ile inanmış göründük. Dolayısıyla, denize uzak durma hâlinden suya hasret kalma gününe ulaştık.

Hemen hemen bütün iklîm değerlendirmeleri, deprem tahmîni gibi, muğbeçeliğe dönüştü. Eline fırsatı geçiren, âlâsından bir felâket tablosu çiziyor. İş, “ne yapmak lâzım?” kısmına gelince, ortada kimseyi göremiyorsun. Hayâlî bir suçlu îcâd edilmiş. Adresi bilinmeyen bu mücrîmin üzerine, kamyonlar dolusu taş atılıyor. Sözün bittiği yerde, fiil, nöbeti devralırmış.

Boşu boşuna kendimizi kandırmayalım. Sâhip olduğumuz değerlerin, kat’â farkında değiliz. Ancak, “su” misâlindeki gibi, kaybettiğimiz zamân figânı koparıyoruz.

            “Su” ile ifâde edilen nîmetler arasında fizikî olarak belki “vatan sevgisi” yoktur, ama “su”, zâten vatan demektir. Yâni:

            “Düş d’önüme hubbü’l-vatan!

            Gidem ey dost! Deyû deyû...”       

çığlığı, Yûnus’un dilinden dökülen bir vatan şelâlesidir. “Sevgili” makâmındaki vatanın, en akılda kalan köşeleri, sularıdır. Suyun dinlendirici görünüşü, vatan oluşundandır...

Neml Sûresi’nin:

“Fetilke büyûtühüm hâviyeten bimâ zalemû!”

âyetinde, kurunun yanında yanan yaşların yurtları anlatılıyor:

“İşte sana, onların kendi yolsuzlukları yüzünden ıpıssız kalan yurtları!..”

Sodom’da, Gomore’de, Pompei’de yok edilen iyiler, vaktinde kötüleri engelleyemedikleri için bu âkıbete uğramışlardı.

En hafif ölçü üzerinden, mantıku’t-tayr (kuş mantığı) sahipleri bile, “kötü” işlerin, “kötü” kişiler sayesinde vâr olduğunu bilirler. Bunu fark ettiğimiz gün, kötülüklerin kötülerce yapıldığını anlayacağız. İçimizdeki soğuk, buzlu havayı dağıtıp ısıtacak nefes, aslında ciğerimizde. Ama onu fark edemiyoruz. Buzhânenin buzlarını kıramıyoruz.

“Buzhâne” tâbiri, buz üretilen fabrikaya delâlet etmekten ziyade mecâzî mânâlara kapı aralıyor. Aslında, “buz” kelimesinin Türkçe’de girdiği söz kalıpları, o kadar da menfî ve soğuk karşılıklar barındırmıyor. Sıcaktan, harâretten bunalan insan bünyesinin ferâhlama, râhatlama sembolü, çoğu zamân “buz”lu kelimelerdir. Tabiî buz, hâliyle soğuk havalarda, yâni kış mevsiminde bulunacağından, yakın plânda insana pek huzûr vermez. Çünkü o mevsim ve havalarda, tabiat baştan başa bir “buzhâne”dir. Dolayısıyla, bu kadar geniş, büyük ve geç eriyen buz, insanın bazı uzuvlarını da “buz”laştırır.

Yazar Hakkında:

Turgut GÜLER

Turgut GÜLER

1951 yılında Afyonkarahisâr’ın Sultandağı ilçe­sine bağlı Dort (bugünkü Doğancık) köyünde doğdu. Âilesi, 1959 Ocağında Aydın’ın Horsunlu kasabasına yerleşti. İlkokulu orada, Ortaokulu Kuyucak’da okudu. İki hafta kadar Nazilli Li­sesi’ne devâm ettikten sonra, Nazilli Öğretmen Okulu’na girdi. Bu okulun ikinci sınıfını bitirdiği 1968 yılında, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’ne kaydoldu. 1969-1973 yılları arasında, Yüksek Öğretmen Okulu hesâbına, İstanbul Üniversite­si Edebiyât Fakültesi Târîh Bölümü’nde tahsîl gördü.

İstanbul Çapa’daki Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kompozis­yon ve Diksiyon Hocası olan Ahmet Kabaklı’nın başkanlığında kurulan Türkiye Edebiyât Cemiyeti’nde, bilâhare bu cemiyetin yayınladığı Türk Edebiyâtı Dergisi’nde vazîfe aldı. Bir tarafdan üniversite tahsîline devâm etti, bir yandan da bahsi geçen der­ginin “mutfak” tâbir edilen hazırlık işlerinde çalıştı. Metin Nuri Samancı’dan sonra da ikinci yazı işleri müdürü oldu (Mart 1973, 15. Sayı). Bu dergide yazı ve şiirleri yayımlandı.

1973 Haziranında üniversiteyi bitirdiğinde, Malatya Mustafa Kemâl Kız Öğretmen Lisesi târîh öğretmenliğine tâyin edildi. Ah­met Kabaklı’nın arzûsu ile bu görevine başlamadı ve İstanbul’da kaldı, Türk Edebiyâtı Dergisi’ndeki mesâîyi sürdürdü. 1975 yı­lında hem Edebiyât Cemiyeti (Bakanlar Kurulu karârıyla Türkiye kelimesi kaldırılmıştı), hem de Türk Edebiyâtı Dergisi, maddî sı­kıntılar yaşadı, dergi yayınına ara verdi. Bunun üzeri­ne, resmî vazîfe isteği ile Millî Eğitim Bakanlığı’na mürâcaat etti.

Van Alparslan Öğretmen Lisesi’nde başlayan târîh öğretmen­liği, Mardin, Kütahya ve Aydın’ın muhtelif okullarında devâm etti. 1984 yılında açılan Aydın Anadolu Lisesi’nin müdürlüğüne getirildi. 1992’de, okulun yeni binâsıyla berâber adı da değişti ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Bu vazîfede iken, 1999 Ağustosunda emekliye ayrıldı. 2000-2012 yılları arasında, İstan­bul’da, Altan Deliorman’a âit Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım’da, yazı ve yayın çalışmalarına katıldı. Yine Altan Deliorman’ın çıkardığı Orkun Dergisi’nde, kendi adı ve müsteâr isimlerle (Yahyâ Bâlî, Husrev Budin, Ertuğrul Söğütlü) yazılar yazdı. İki kızı var.

Yayımlanmış Eserleri: Orhun’dan Tuna’ya Uluğ Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Takı Taluy Takı Müren (Daha Deniz Daha Irmak), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2014; Cihângîr Tûğlar-Selîmnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Ejderlerin Beklediği Hazîne, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015, Şehsüvâr-ı Cihângîr-Fâtihnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

 

Yazarın diğer makalelerinden: