28 Mart 2023

Mehmet MAKSUDOĞLU

İran’lı Selmân, bir dihkan’ın oğludur, babası, iyi yetişmesi için çok dikkat etmekte, bulunduğu köyden dışarı bile çıkarmamaktadır. Bir gün nasılsa, bir iş için çocukluktan gençliğe geçme yaşlarındaki Selmânı bir iş için şehre gönderir. Selmân, şehirde, bir kilisenin yanından geçerken, merak edip içeriye bakar. Zaman, Hazreti İsâ Aleyhisselâm’ın teblîğ ettiği, kendilerine ‘Hristiyan’ diyenlerin ‘Hristiyanlık’ adını verdiği, gerçekte, Hz. Âdem’denberi gelen tek dîn olan İslâm’ın, o çağdaki safhasıdır. Genç Selmân’ın kilisede gördüğü, işittiği şeyler çok hoşuna gider, mensup olduğu Mecâsîlikten daha çok ilgisini çeker.

Eve dönmesi gecikince, sebep anlaşılır ve babası onu sıkı bir denetime alır; statüko’nun dışına çıkmaktadır ve önlenmelidir.

Selmân, bir kolayını bulup kaçar, şehirdeki kiliseye gider, onların yol göstermesiyle Musul’a, bir papazın yanına gider, onun yanında kalır. Sınava bakın ki, bu, yeni dininin temsîlcisi olan papaz iyi biri değildir; halktan, yoksullar için topladığı paraları dağıtmaz, üzerine yatar. Selmân papaza kızıp yeni girdiği dîninden geri dönmez. Papaz ölünce, durum anlaşılır, halk onun ölüsünü taşlar. Selmân, Nusaybin’e gider. Oradaki iyi bir dindar papazdır. Vefâtı yaklaşınca, Selmân’a, Amoryum’a gitmesini tavsiye eder. 

(Amoryum/Amuriye, Afyon’a bağlı Emirdağ ilçesi yakınında, Hisarköy’de bir yerdir. Abbâsîler zamanında Doğu Roma İmparatoru yenilip orası tahrîb edilmiştir. Batılılar, aradan 12 asırdan fazla zaman geçtiği hâlde, kendi kültür kalıntılarını araştırıp gelmişler ve oradaki iki kilisenin kalıntılarını ortaya çıkarmışlardır)

kirmizilar.com

 
   


 

 

 

 

 

 

 

Amuriye’deki papaz dindardır, bilgilidir. Vefâtı yaklaşınca Selmân’a der ki :

“Bizim tutumumuzda dindar pek kalmadı; kitaplarımızda bildirilen Son Peygamber’in gelişi yakındır. O, Arap toprağında ortaya çıkacak, hurmalık bir yere göç edecektir. Alâmetleri şunlardır : sırtında güvercin yumurtası büyüklüğünde bir ben vardır, sadaka olarak verileni yemez, hediye olarak verileni yer. İmkân bulabilirsen oraya git.”

Selmân, Arabistan’a gitmekte olan bir kafileye katılır, ama bu yalnız gence zulmederler, onu köle diye satarlar. Selmân, Yesrib’e (Medîne’ye) bir yahûdînin kölesi olarak gider. 

Resûlullah S.A.V. Medîneye varınca, Selmân, O’ndaki bütün alâmetleri görerek Müslüman olur. Sâhibiyle mükâtebe yapar, Resûlullah’ın diktiği bütün hurma fideleri tutar, yahûdîye verilir, gelen ganimetten de pay verilen Selmân, anlaşılan mikdârı yahûdîye ödeyerek esirlikten kurtulur.

Üsküdar’dan Bağlarbaşı’na giden caddenin adı “Selmân-ı Pâk” (Temiz Selmân)dır, o büyük zât, berberlerin pîri olarak saygı görür.

Onun mâcerâsını, bütün Müslüman gençlerin bilmesi, onlara bu büyük zâtın hayâtının öğretilmesi gerekmez mi? Ne gezer! 200 yıldır ağır baskısı altında kaldığımız, artık baskısı altında yaşadığımızı bile unuttuğumuz kültür istilâsı yüzünden, gençlerimizin kafalarına başka şeyler doldurulmaktadır.

Böylece, bir Avrupa icâdı olan Nasyonalizm sebebiyle (Nasyonalizm, Almanya ve İtalya birliğini sağlamakta ve Osmanlı’yı parçalamakta kullanılmıştır) on üç yüzyıldan fazla zaman içinde, İslâmla yoğrulmuş atalarının bağlı olduğu İslâmî değerlerden habersiz olarak yetişen Kürt gençlerinden bâzıları, “bizim asıl dînimiz Zerdüştlük imiş” görüşüne kapılıp İslâma düşman durumuna düşürülmüşlerdir.  

Kültür İstilâsı/Emperyalizmi BÖYLE BİR BELÂDIR.

08 Ocak 2020

 

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: