İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

Biz çü rindüz ne savm var ne salât
Bize kallâşuz añma hacc ü zekât
Her ki savm u salâtı terk itmez
Bulamaz hîç iki cihânda necât
Kılmamaga salâtile savmı
Virenüz yazuben siccîl ü berât
Rûze bizüm teyemmümüz komadı
Misl-i Ceyhûn u Nîl ü Şatt ü Fırât
Katl-i nefs itmişüz bilüb anı kim
Her ki bunda öldi buldı anda hayât
Hasenât[ı] ba’îd-i seyyi’edür
Seyyi’âtı mukarrebüñ hasenât
Hakka minnet salât u savmı bilüb
Virenüz hoş Muhammede salavât
Biz dahı bir ‘alâ hide kavmuz
Bî-salât u zekât u bî-savmuz
Biz gerçi ki tınmayub hamûşuz
Sen sanma bizi ki bî-hurûşuz
Mutrib ne ki diriseñ di hoşdur
Biz hak söze cümle gûş u hûşuz
Abdâl-ı keneb-hˇâruz gehî biz
Geh pâk-tirâş u bâde-nûşuz
Geh cavlâkîyüz gehî kalender
Geh Hayderî gâh post-pûşuz
Geh rind-i kumâr-bâz u nerrâd
Geh şâh-ı melâ’ike cuyûşuz
Geh şîr-i peleng-efgenüz biz
Geh gürbe-i dehr elinde mûşuz
Geh Halvetî-yi tarab-nümâyuz
Geh Mevlevî-yi safa-fürûşuz
Sûretde egerçi biz gedâyuz
Ma’nâda velîk pâdişâyuz

Medeniyet Tasavvuru

C. Stephen EVANS
Din Dili Problemi

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

34065859