3 Haziran 2023

Turgut GÜLER

1951 yılında Afyonkarahisâr’ın Sultandağı ilçe­sine bağlı Dort (bugünkü Doğancık) köyünde doğdu. Âilesi, 1959 Ocağında Aydın’ın Horsunlu kasabasına yerleşti. İlkokulu orada, Ortaokulu Kuyucak’da okudu. İki hafta kadar Nazilli Li­sesi’ne devâm ettikten sonra, Nazilli Öğretmen Okulu’na girdi. Bu okulun ikinci sınıfını bitirdiği 1968 yılında, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’ne kaydoldu. 1969-1973 yılları arasında, Yüksek Öğretmen Okulu hesâbına, İstanbul Üniversite­si Edebiyât Fakültesi Târîh Bölümü’nde tahsîl gördü.

İstanbul Çapa’daki Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kompozis­yon ve Diksiyon Hocası olan Ahmet Kabaklı’nın başkanlığında kurulan Türkiye Edebiyât Cemiyeti’nde, bilâhare bu cemiyetin yayınladığı Türk Edebiyâtı Dergisi’nde vazîfe aldı. Bir tarafdan üniversite tahsîline devâm etti, bir yandan da bahsi geçen der­ginin “mutfak” tâbir edilen hazırlık işlerinde çalıştı. Metin Nuri Samancı’dan sonra da ikinci yazı işleri müdürü oldu (Mart 1973, 15. Sayı). Bu dergide yazı ve şiirleri yayımlandı.

1973 Haziranında üniversiteyi bitirdiğinde, Malatya Mustafa Kemâl Kız Öğretmen Lisesi târîh öğretmenliğine tâyin edildi. Ah­met Kabaklı’nın arzûsu ile bu görevine başlamadı ve İstanbul’da kaldı, Türk Edebiyâtı Dergisi’ndeki mesâîyi sürdürdü. 1975 yı­lında hem Edebiyât Cemiyeti (Bakanlar Kurulu karârıyla Türkiye kelimesi kaldırılmıştı), hem de Türk Edebiyâtı Dergisi, maddî sı­kıntılar yaşadı, dergi yayınına ara verdi. Bunun üzeri­ne, resmî vazîfe isteği ile Millî Eğitim Bakanlığı’na mürâcaat etti.

Van Alparslan Öğretmen Lisesi’nde başlayan târîh öğretmen­liği, Mardin, Kütahya ve Aydın’ın muhtelif okullarında devâm etti. 1984 yılında açılan Aydın Anadolu Lisesi’nin müdürlüğüne getirildi. 1992’de, okulun yeni binâsıyla berâber adı da değişti ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Bu vazîfede iken, 1999 Ağustosunda emekliye ayrıldı. 2000-2012 yılları arasında, İstan­bul’da, Altan Deliorman’a âit Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım’da, yazı ve yayın çalışmalarına katıldı. Yine Altan Deliorman’ın çıkardığı Orkun Dergisi’nde, kendi adı ve müsteâr isimlerle (Yahyâ Bâlî, Husrev Budin, Ertuğrul Söğütlü) yazılar yazdı. İki kızı var.

Yayımlanmış Eserleri: Orhun’dan Tuna’ya Uluğ Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Takı Taluy Takı Müren (Daha Deniz Daha Irmak), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2014; Cihângîr Tûğlar-Selîmnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Ejderlerin Beklediği Hazîne, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015, Şehsüvâr-ı Cihângîr-Fâtihnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

 

Başlık
Evvel Bahâr Geldi Geçiyor
Menemen’in Sivrisinekleri
Devlet ve Devletlû    
Bayram ve Bayramlaşmak Deyince
Heder Edilen İstanbul
Haddeden Geçmek
Aldığımız Fiyata Veremediğimiz Girit
Peçûylu İbrâhim, Evliyâ Çelebî Ve Ömer Seyfeddin’in Grejgâl’e Kutlu Nazarları
Evlâd-ı Fâtihân Üzerine Birkaç Söz
Çanakkale Deyince
Telemsan Önünde Gâzî Türk Yoldaşlar
Âferin Germiyân Türkü
Şehîd Karındaşlar
Evliyâ Çelebî’yi Okumak
Gömgök Tere Batmış Sümbül
Barbaros Deyince..
Söz Ola Kese Savaşı
Mâvi Gök, Yağız Yer
Selçuk Ata’nın Geçtiği Köprü
Tonyukuk Ata Ve Şeyh Edebâlî
Âhlar ve Vâhlar
Türk Hakîkati ve Türk’ün Kudreti
Kendimiz Ettik Kendimiz Bulduk
Balkan Harbi ve İbret
Sağır, Dilsiz ve Kör Târîh Demleri
Hayât Ve Tabiat Üzerine
Kısa Vakte Çok İş Sığdırmak
Akşemseddin’i Hatırlamak
Haddi Aşmamak
Cumhûriyet ve Fazîlet
Sultan Reşâd’ın Çanakkale Cephesi’ne Bakışı Ve Yahyâ Kemâl
İlig Tutup Törüg Etmiş
Millî Târîh Şuûru ve İyilik Yapmak Üzerine
Kemik, Küçük Dünyâların Malzemesidir
Niye Hâlâ Çukurdayız?
Kürşad Menziline Varan Yol
Kültür Bahçesinde Bahçevânlık Yapmak
Çorbacı
Terk Durakları
Vatan Yâhut…
Biz Ahmak Mıyız?
Çatal Yürekli Sultan Yıldırım Hân
Anadolu Teresi, Rûmeli Teresi Ve Odlâre Çâre Kılmayan Su
Benlik Yarışının Sonu Var Mı?
Millet Vatanı İle Vardır Vatansız Millete Cihân Dardır
Bize Mahsûs Eksi Notlar
Türkçenin Üç Nâdîde Gülü
Pandora’nın Kutusu
İyiler ve Kötüler
Sodom, Gomore ve Bahtımızın Rüzgârı